ALLMÄNNA VILLKOR

 

  1. ALLMÄNT

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via https://graningeshoes.com/se och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och L & P Nierenburg Aktiebolag, organisationsnummer 556332-2899 (”Graninge Shoes”).

1.2
Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om GRANINGE SHOES framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.3
För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. GRANINGE SHOES accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. GRANINGE SHOES förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4
GRANINGE SHOES reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. GRANINGE SHOES har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer GRANINGE SHOES naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan GRANINGE SHOES fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. GRANINGE SHOES ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.

1.5
Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av GRANINGE SHOES eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från GRANINGE SHOES.

  1. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1
För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt GRANINGE SHOES:s Integritetspolicy, se här.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när GRANINGE SHOES bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från GRANINGE SHOES per e-post. GRANINGE SHOES uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med GRANINGE SHOES:s kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av GRANINGE SHOES. Om beställningen återkallas så kommer GRANINGE SHOES att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

3.1
Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

3.2
Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. GRANINGE SHOES har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av GRANINGE SHOES. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan GRANINGE SHOES eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. GRANINGE SHOES förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

4. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

GRANINGE SHOES kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av GRANINGE SHOES i samband med kampanjen. GRANINGE SHOES förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

5. LEVERANS OCH TRANSPORT

5.1
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att GRANINGE SHOES skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

5.2
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

5.3
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har GRANINGE SHOES rätt att debitera en avgift på 149 kr.

6. ÅNGERRÄTT

6.1
Vid köp av varor på Sajten gäller 30 dagars ångerrätt. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela GRANINGE SHOES detta inom 30 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Använd medföljande returetikett.

6.2
I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta.

6.3
Vid utövande av ångerrätten ansvarar Du för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 30 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till GRANINGE SHOES. Varan ska skickas väl emballerad, oanvänd i originalskick och i sin originalförpackning, med etiketter och taggar kvar. Returer ska göras till GRANINGE SHOES. Använd medföljande returetikett.

6.4
När Du ångrar ditt köp betalar GRANINGE SHOES tillbaka det belopp som Du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som GRANINGE SHOES erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har GRANINGE SHOES rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

6.5
GRANINGE SHOES betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot din retur. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde när du köpte varan, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

7. GARANTI OCH REKLAMATION

7.1
Vissa av GRANINGE SHOES:s varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

7.2
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Upptäcker du att varan är defekt när du får hem din order så ska du kontakta GRANINGE SHOES så snart som möjligt, dock senaste 14 dagar efter du mottagit din order. Kontakta vår kundtjänst. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten.

7.3
GRANINGE SHOES står för returfrakten för godkända reklamationer.

7.4
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer GRANINGE SHOES att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. GRANINGE SHOES strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att GRANINGE SHOES mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. GRANINGE SHOES förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer GRANINGE SHOES riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

8. LÄNKAR

GRANINGE SHOES kan länka till andra webbplatser som ligger utanför GRANINGE SHOES:s kontroll, och webb-platser utanför GRANINGE SHOES:s kontroll kan länka till Sajten. Även om GRANINGE SHOES försöker säkerställa att GRANINGE SHOES enbart länkar till webbplatser som delar GRANINGE SHOES:s personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är GRANINGE SHOES inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.

9. FORCE MAJEURE

GRANINGE SHOES ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som GRANINGE SHOES inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar GRANINGE SHOES dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och GRANINGE SHOES rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

10. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

GRANINGE SHOES förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att GRANINGE SHOES har informerat dig om ändringarna. GRANINGE SHOES rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

11. OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

12. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

12.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med GRANINGE SHOES:s kundtjänst.

12.2
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med GRANINGE SHOES:s kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk https://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Vid eventuell tvist följer GRANINGE SHOES beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

12.3
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 12.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.