L & P Nierenburg Aktiebolag

INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad

2023-08-08

 

1  Inledning

1.1 Den 25 maj 2018 trädde den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/279 ”GDPR” i kraft. Dataskyddsförordningen syftar till att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. L & P Nierenburg Aktiebolag (nedan ”bolaget”) värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

1.2 I den här integritetspolicyn förklarar vi hur vi, i egenskap av personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen i samband med att du har kontakt med oss, besöker vår webbplats och/eller köper våra produkter på webbplatsen https://graningeshoes.com.

 

1.3 Vi anger vilka personuppgifter vi behandlar och vilka skäl som ligger till grund för behandlingen. Vi berättar även om hur du kan få tillgång till dina personuppgifter och hur du ska göra för att framställa synpunkter till oss på behandlingen.

 

2  Vilka personuppgifter vi behandlar, ändamål och rättslig grund

2.1 Kunder

Bolaget behandlar information om dig som kund, när du besöker vår hemsida och köper produkter hos graningeshoes.com. Behandlingen av dina personuppgifter sker för att vi ska kunna leverera varor till dig, ta betalt, hantera returer samt för att kunna marknadsföra våra produkter i digitala kanaler, så som sökmotormarknadsföring, sociala medier och bannerannonsering.

2.2 Representanter från bolag/organisationer

Bolaget behandlar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig i egen-skap av representant för ett bolag/organisation (t.ex. konsulter, leverantörer, annonsörer och återförsäljare. Dina uppgifter samlas ofta in från dig direkt eller från det bolag/organisation du representerar.

2.3 Besökare på vår hemsida

När du besöker vår hemsida placerar vi cookies i din dator. För mer detaljerad information om vår användning av cookies, vilka cookies vi använder, se vår cookiepolicy.

2.4 Personer som söker anställning hos oss

2.5 Personer som kontaktar oss spontant

Vi behandlar dina personuppgifter när du, i egenskap av privatperson eller representant från företag och/eller organisation kontaktar oss spontant. Det kan vara kontakter som tas med oss i samband med mässor eller andra liknande evenemang. Det kan även vara vid förfrågningar om en produkt som vi säljer, eller i samband med att du anmäler att du vill få våra nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier.

3  Varifrån vi samlar in dina personuppgifter?

3.1 Vi behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit till oss när du tar kontakt med oss och/eller köper våra produkter och/eller besöker vår hemsida. Vi kan även inhämta uppgifter från offentliga register.

 

4  Vem vi delar dina personuppgifter med?

4.1 Bolaget delar information med betrodda leverantörer som hjälper oss att drifta vår IT, telefoni, webbplats och CRM-system. Med dessa parter finns personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får användas och hur de skyddas. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter om vi finner det nödvändigt pga. lagstadgade krav, exempelvis med myndigheter. Vi kan även, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, transportörer, serviceleverantörer, betaltjänstsleverantörer och andra samarbetsföretag.

 

5  Överföring till tredje land

5.1 Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES, dvs. att personuppgifter inte överförs till tredje land. Trots detta kan det förekomma tredjelandsöverföring inom vissa behandlingar. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

 

6  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

6.1 Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för vilka personuppgifterna behandlas. Vissa personuppgifter sparas så länge det behövs för att kunna fullgöra lagstadgade bestämmelser, exempelvis enligt bokföringslagen och för att kunna hantera reklamationer och garantiärenden.

 

7  Säkerhet och skydd

7.1 Bolaget har vidtagit adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring eller spridning. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

 

8  Dina rättigheter

8.1 Oavsett vilka personuppgifter vi har sparat om dig ska du alltid ha kontroll över dina egna personuppgifter. Därför har du enligt dataskyddsförordningen följande rättigheter

8.1.1 Rätt till tillgång och insyn (”registerutdrag”) – Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den information vi har om dig.

8.1.2 Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig rättad.

8.1.3 Rätt att bli glömd – Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. Om uppgifterna är sparade pga. lagstadgad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt till radering.

8.1.4 Rätt till begränsning – Du har rätt att begränsa fortsatt behandling, exempelvis om du ifrågasätter om behandlingen är laglig.

8.1.5 Rätt till dataportabilitet – dvs. rätt att få vissa av dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig.

8.1.6 Rätt att göra invändningar – Du har alltid rätt att stoppa direktmarknadsföring eller invända mot sådan behandling av personuppgifter som grundas på en intresseavvägning.

 

9  Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter

9.1 Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

 

10  Ändringar i denna integritetspolicy

10.1 Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna policy vid behov. Du bör regelbundet besöka webbplatsen för att erhålla den senaste versionen.

 

11  Hur du kontaktar oss

11.1 Har du frågor angående vår behandling av personuppgifter eller vill du utöva någon av dina rättigheter kopplade till behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta

Personuppgiftsansvarig: L & P Nierenburg Aktiebolag

Organisationsnummer: 556332-2899

Adress: Cylindervägen 18, 131 52 Nacka Strand

Telefon: 08-545 67 530

Epost: info@nierenburg.se